Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κτηνιάτρου

Επιλέξτε ανάμεσα σε τρία προγράμματα τα οποία καλύπτουν την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Κτηνιάτρου από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη της από και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και εντός των ορίων της ειδικότητάς του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κτηνιάτρου

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του (σωματικές βλάβες / θάνατο),την διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, (τη χειρουργική επέμβαση), τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Απαλλαγές Ανά απαίτηση: € 250

 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πριν από την οριστική αποδοχή του κινδύνου από την Εταιρία μας.
 • Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.
 • Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά εξαιτίας της χρήσης εκρηκτικών.
 • Θα πρέπει να μας σταλεί Πρόταση Ασφάλισης υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και με πρόσφατη ημερομηνία.

Εξαιρέσεις Επαγγελματικής Ευθύνης Κτηνιάτρου:

 • Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος, της
 • Ειδική ευθύνη την οποία ο ασφαλισμένος ήθελε να αναλάβει, πέραν και καθ΄ υπέρβαση των επαγγελματικών του καθηκόντων της αυτά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Ανάληψη ευθύνης από τον Ασφαλισμένο, με συμφωνία, έστω και αν αυτή ανάγεται στα επαγγελματικά του καθήκοντα.
 • Χορηγήσεις φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και μεθόδων που δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή.
 • Χορήγηση φαρμάκων ή ιδιοσκευασμάτων αναγόμενη σε προγενέστερο από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου γεγονός και της οποίας τα αποτελέσματα εκδηλώθηκαν αργότερα.
 • Διάγνωση, θεραπεία, μετάδοση που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή / και Ηπατίτιδα.
 • Σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή διαφυγή μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή καθορισμό αυτών των μολυσματικών ουσιών).
 • Μετά την αποδοχή της προσφοράς μας η ασφαλιστική σύμβαση, που θα εκδοθεί, θα διέπεται από τους συνημμένους σε αυτήν Γενικούς Όρους που θα την ακολουθούν αλλά κι από τους Ειδικούς Όρους που θα περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών καλύψεων και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. Μαζί με την εκδοθείσα ασφαλιστική σύμβαση θα χορηγηθεί και το σχετικό δικαίωμα εναντίωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.2496/97 αλλά και το δικαίωμα εναντίωσης του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.2496/97. Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις θα συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο της εκδοθείσας ασφαλιστικής σύμβασης.
 • Η προσφορά μας ισχύει για 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της και με την προϋπόθεση καθαρού ιστορικού ζημιών.

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Κτηνιάτρου από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη της από και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και εντός των ορίων της ειδικότητάς του.

Όρια Ευθύνης

 • Μέχρι € 50.000,00 ανά γεγονός

Επεκτάσεις Κάλυψης :

Στην κάλυψη περιλαμβάνονται και η ευθύνη του ασφαλισμένου για Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημίες που θα συμβούν σε Τρίτους από την λειτουργία των χώρων του ιατρείου του

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα : € 120

 • 100.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 190€
 • 200.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 260€
 • 300.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 330€
 • 400.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 410€
 • 500.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 480€
 • 600.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 560€
 • 800.000€ ανα γεγονός                                            Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 660€

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 68 43 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και ένας έμπειρος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.